AV.TR ,Serbest avukatlar, hukuk ofisları ve avukatlık ortaklari amacıyla alt alan adıdır.


KURALLAR


[av.tr] alt alan isminin tahsisinde, müracaat sahibi ya da sahiplerinin TBB'ye kayıtlı avukat ya da avukat ortaklığı olması temeltır.


Nasıl tescil edilir ?


".av.tr" alt alan isminin tahsisi ile alakalı olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 takım döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar av.tr Uzantılı Alan Adı - Türkiye Barolar Birliği adresinde kullananlara sunulmustur.


".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi amacıyla; tarafımıza oluşturulan müracaatyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) internet sitesinde yer alan çevrimiçi müracaat formunun doldurulması gerekmektedir. Bu prosedürü takiben, oluşturulan alan adı müracaatı, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" kapsamında denetlenecek, kurallara uygunsa TBB doğrulusunda onay verilecektir. Başvurusu tespit edilen alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.


[av.tr] alt alan isminin tahsisi konusu ile alakalı tek yetki sahibi müracaat ve karar mercii Türkiye Barolar Birliği‘dir.


Bir avukatın şahsen alan adı müracaatı yapması durumunda, [avukatın “soyadı” ya da “adısoyadı”].av.tr olarak tahsis edilecektir. [avukatın “adı”].av.tr müracaatları kabul edilmeyecektir.


Şahıs müracaatına numune alınabilecek alan adları


Örnek 1) Av. Derya DEMİRGÖZ Örnek 2) Av. Kıvanç Demir YILMAZ
1- deryademirgoz.av.tr 1- kıvançdemiryılmaz.av.tr 6- kyilmaz-1.av.tr
2- ddemirgoz-1.av.tr 2- kivancdemiryilmaz.av.tr 7- demiryilmaz.av.tr
3- ddemirgoz.av.tr 3- kıvançyılmaz.av.tr 8- kivancy.av.tr
4- deryad.av.tr 4- kivancdyilmaz.av.tr 9- yilmazkd.av.tr
5- demirgoz.av.tr 5- kdyilmaz.av.tr 10- yilmaz.av.tr
Bir avukatlık ofissu adına birkaç avukatın müracaat yapması durumunda, [birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir bireyin adıyla oluşturulan alan adı [avukatın “adı”].av.tr müracaatları kabul edilmeyecektir.


Av. Ofissu müracaatına numune alınabilecek alan adları


Örnek: Av. Derya DEMİRGÖZ – Av. Gül KESKİN


1- demirgoz.av.tr 6- demirgoz-1.av.tr
2- demirgozkeskin.av.tr 7- dkeskin.av.tr
3- keskindemirgöz.av.tr 8- derya-keskin.av.tr
4- gulkeskin-deryademirgoz.av.tr 9- ddemirgoz-keskin.av.tr
5- gkeskin-demirgöz.av.tr 10- gul-deryademirgoz.av.tr
Bir avukatlık ortaklığının alan adı müracaatı yapması durumunda; [avukat ortaklığı avukatlarından biri ya da bir kaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir bireyin adıyla oluşturulan alan adı adı [avukatın “adı”].av.tr müracaatları kabul edilmeyecektir.


Av. Ortaklığı müracaatına numune alınabilecek alan adları


Örnek
1- bodur-aslan-akman.av.tr
2- velibodur-Ahmetakman.av.tr
3- bodur-akman-tas-mutlu-cortuk.av.tr
4- akman-1.av.tr


Alan isminde Türkçe karakterler, kısaltmalar (ad ve soyaddan biri tam olarak kullanılmak şartıyla diğerinin baş harfi şeklinde), tire (-) işareti ve sayılar kullanılabilir.


Avukatlık ofissu/avukatlık ortaklığı adına alan adı tahsisi amacıyla müracaat dilmesini durumunda başvuran bireyin dışında avukatlık ofissunda/ortaklığında çalışan diğer kişilerin, TBB İnternet sitesinde yer alan “av.tr Alan Adı Başvuru Formu”na TC kimlik numaralarının eklenmesi gerekmektedir.


Avukatlık ofissu adına oluşturulan müracaatlarda, müracaatte tespit edilen bütün avukatların ofis adreslerinin aynı olması gerekmektedir. Adres kayıtlarında UBAP (Ulusal Baro Ağı Projesi) sunucularında tespit edilen veritabanı temel alınır.


Alan adına müracaatte tespit edilen bütün avukatların açık ofis adreslerinin UBAP sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Ofis adresi UBAP sisteminde kayıtlı olmayan avukatların alan adı müracaatları reddedilir.


Her avukat mensubu bulunduğu avukatlık ofissu ya da avukatlık ortaklığının alan adı tahsisi alması yanısıra kendi adına da ilaveten alan adı müracaatı yapabilir. Fakat aynı kişi adına, aynı avukatlık ofissu adına ya da aynı avukatlık ortaklığı adına değişik alan adları tahsis edilemez. Mensubu bulunduğu avukatlık ofissu ya da avukatlık ortaklığı adına alınan alan adı ortamında adı ve/ya da soyadı geride bıraktığımız bir avukat, bu ofisdan ayrılıp diğer bir avukatlık ofissuna ya da avukatlık ortaklığına geçerse alınan önceki alan ismini iptal etmeden yeni avukatlık ofissu ya da avukatlık ortaklığı adına diğer bir alan adı alamaz.


Avukatlık ofissu ya da avukatlık ortaklığına mensup avukatların bir ya da birkaçının ayrılması durumunda ayrılan avukatların adı ya da soyadı alan isminde geçiyorsa, alan adı iptal edilir.


Alan adı tahsisi amacıyla, avukatın |||| nic.tr |||| adresine çevrimiçi olarak başvurması ve TBB internet sitesindeki çevrimiçi müracaat formunda yer alan taahhütnameyi onaylaması gerekir. Bu taahhütnamenin bir sureti TBB’de kalır, bir sureti de başvuran bireyin e-posta adresine gönderilir. TBB'nin onayı üstüne “.tr” Alan Adı Yönetimi alan ismini tahsis eder.


Başvuru sahibi Avukat, avukatlık sıfatını geçici ya da sıksık olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, avukatlık ofissunun kapanması, avukatlık ortaklığının feshi gibi hallerinde alan adına erişim TBB doğrulusunda resen geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan avukat TBB’nin ya da yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı müracaatı ile kapatma kararının uygulanmasına koşulsun muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.


Alan isminin tahsisi, durdurulması ya da geri alınmasında uyuşmazlık çıkması durumunda, uyuşmazlık başvuran avukatla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TBB av.tr Alt Alan Adı Tahsis ve Tahkim Kurulu ya da yetkilendireceği kurul doğrulusunda tahkim usulleri dairesince çözülür.


[av.tr] alan adı müracaatında tespit edilen avukat, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TBB doğrulusunda tutulan yazılı ve elektronik kayıtların net kanıt niteliğinde bulunduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.


AV.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,


İdari Sorumlu Degişiklik formu (kaşeli imzalı),
Kimlik fotokopileri.